Vitajte na webovej stránke

Ďakujem za návštevu tejto webovej stránky, ktorá by mala prezentovať moju prácu, prípadne pomôcť sprostredkovať služby klientom, alebo iným záujemcom o túto oblasť činnosti.

"Vtáka poznáš po perí, človeka po reči..." - toto hovorí jedno staré príslovie a je to naozaj tak. Človek sa vyznačuje schopnosťou vyjadrovať svoje myšlienky, názory a potreby pomocou artikulovanej ľudskej reči, jazyka. Netreba ani hovoriť o význame potreby komunikácie v dnešnom modernom svete informačných technológií.

Pri vzájomnej komunikácii medzi ľuďmi existujú vždy dva základné subjekty: tzv. "expedient" - ten, kto chce niekomu niečo povedať a vysiela informácie zakódované do ľudskej reči. Na druhej strane je ten, komu je informácia určená, teda tzv. "percipient". Všetko je v poriadku, tieto dva subjekty obvykle dosiahnu vzájomného porozumenia a na základe svojich jazykových daností k niečomu dospejú. Čo však, keď narazia na jazykovú bariéru? Keď jeden hovorí iným jazykom, ako ten druhý? Vtedy vstupuje do komunikácie tretí subjekt - tlmočník alebo prekladateľ. Ten by mal funkčne pretlmočiť alebo preložiť informáciu zo zdrojového jazyka do cieľového tak, aby si naši dvaja účastníci komunikácie rozumeli a za pomoci tlmočníka, či prekladateľa dosiahli takého istého porozumenia, akoby neexistovala jazyková bariéra.

... a práve toto je jednou z našich úloh. Naša práca je tlmočiť, prekladať jazykové prejavy, texty, dokumenty z jedného jazyka do druhého a napomáhať tak v spoločnosti prepojeniu jazykových bariér, dosahovať vzájomného porozumenia a zbližovania nielen účastníkov komunikácie, ale aj celých kultúr, ktoré sa okrem iného odlišujú aj daným jazykom - tu už definujeme tlmočenie, preklad na "interkultúrnej" úrovni. To znamená, že sa už netlmočia a neprekladajú len jednotlivé slovká, vetné konštrukcie, ale celková "situácia" komunikácie, tzv. interkultúrny kontext. Nie náhodou sa môžeme stretnúť, najmä v poslednej dobe, s výrazmi "transkreácia, transkreátor...", popisujúcimi výstižne túto činnosť.

Je to práca veľmi zaujímavá, tvorivá a obohacujúca, ale aj náročná a zodpovedná a vyžaduje si nielen znalosti z jazyka, ale aj znalosti všeobecné, resp. z každej oblasti spoločnosti, aby prekladateľ/tlmočník porozumel problému nielen z jazykového hľadiska a dokázal ho správne a funkčne preložiť, či pretlmočiť. Rozdiel medzi tlmočením a prekladom je taký, že tlmočník pracuje verbálne - slovne tlmočí ústny prejav rečníka a prekladateľ pracuje obvykle v písomnej forme, prekladá písané texty.

Prekladateľstvo, najmä preklady umelecké, je vskutku veľkým "kumštom" a o tlmočení sa hovorí, že je jedným z najstarších remesiel už od pradávnych čias, keď sa z jediného spoločného "protojazyka" vyčlenili rôzne jazykové kultúry. Popritom asi každý uzná, že v dnešnej modernej spoločnosti sú preklady odborné aj všeobecné viac ako potrebné.